دزدگیر سیلاک با تلفن کننده ,SELUCK

دزدگیر سیلاک با تلفن کننده ,SELUCK

دزدگیر سیلاک با تلفن کننده 15 حافظه

4 زون

خروجی سیرن و بلندگو

شارژر

دارای زون 24 ساعته

 

مدل قدیمی - از رده خارج شده tax excl.

Add to wishlist

031

Questions & Answers :