طرزكددهي ماتريكس تصويري5000 
طرزكددهي ماتريكس تصويري5500 
طرزكددهي پروماتیکس تصويري5500 
 
اين سيستم قابليت كددادن به 4 ريموت كنترل را به روش زير دارد
الف/ سوئيچ اتومبيل را درحالت ON قراردهيد(موتوراتومبيل را روشن نكنيد)
ب / دگمه ريست را فشار دهيد و بمدت 6 ثانيه نگهداريد سپس ول كنيد
 دراين لحظه آژير 4 مرتبه چريپ ميكند به نشانه ورود سيستم به عمليات كد گيري                                                         
ج / حال دگمه هاي I وII را برروي ريموت تصويري همزمان به مدت 1 ثانيه فشار دهيد ورهاكنيد
 تا آژيرچريپ كند سپس ريموت تصويري بعدي بدین روش كد دهید
چ / جهت كددادن به ريموت ساده مراحل الف و ب را انجام دهيد سپس دگمه هاي 3 و4 را همزمان فشار دهيد
ورهاكنيد تاآژير چريپ كند و همچنين هر بار كهخ عمليات كدگيري را انجام دهيد
كد قبلي ازحافظه دستگاه پاك ميشود و به همين دليل كليه ريموت كنترلها يتان را ميبايست
طي يك مرحله كد دهيد
برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید
 
طرزكددهي ماتريكس تصويري
5000  
 
اين سيستم قابليت كددادن به 4 ريموت كنترل را به روش زير دارد 
الف/ سوئيچ اتومبيل را درحالت ON   قراردهيد(موتوراتومبيل را روشن نكنيد)

ب / دگمه ريست را فشار دهيد و بمدت 6 ثانيه نگهداريد سپس رها كنيد دراين لحظه آژير 4 مرتبه چريپ ميكند به نشانه ورود سيستم به عمليات كد گيري                                                         

ج / حال دگمه هاي I   وII   را برروي ريموت تصويري همزمان به مدت 1 ثانيه فشار دهيد ورهاكنيد تا آژيرچريپ كند سپس ريموت تصويري بعدي بدین روش كد دهید

چ / جهت كددادن به ريموت ساده مراحل الف و ب را انجام دهيد سپس دگمه هاي 3 و4 را همزمان فشار دهيدورهاكنيد تاآژير چريپ كند و همچنين هر بار كهخ عمليات كدگيري را انجام دهيدكد قبلي ازحافظه دستگاه پاك ميشود و به همين دليل كليه ريموت كنترلها يتان را ميبايست

طي يك مرحله كد دهيد
برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید
www.caralarm.ir