(ورودي و خروجي هاي دزدگير):
الف- كل تريگرهايي كه در دزدگير باعث فعال شدن مي باشد:
 ضربه = شوك سنسور
 باز شدن درب = سيم لادري
 باز شدن كاپوت يا صندوق = سيم لادري صندوق يا كاپوت
 ON شدن سوئيچ = سيم (ON) دزدگير
در صورت وجود چشم التراسونيك
ب- ورودي هاي مهم (حتما بايد سيمهايشان وصل شوند):
 برق مثبت +12v
برق منفي GND (اتصال بدنه)
 سيم لادري مثبت (+) يا منفي (-)

- سيم شاسي كاپوت و صندوق ، منفي (-)
5- سوئيچ (سيم ON)
ج- خروجي هاي مهم ( حتما بايد سيمهايشان وصل شود):
 آژير (+)
 فلاشرها (+)‌ كه بيشر اوقات دو سيم دارند.
 قفل مركزي كه بعدا بطور مفصل در مورد تيپهاي ان بحث مي شود.
بنابراين دوستان كلا 10 سيم وصل كردني مهم داريم.
البته در وصل كردن سيم هاي برق و اتصال منفي نهايت دقت را بكنيد چونكه در صورت شل بودن و يا در جاي نامناسب وصل كردن خطراتي براي راننده و يا ماشين و يا براي برد اصلي پيش مي اورد كه بايد نهايت دقت كرد و دليلش را وجود قطعي بنام استارت كيلر يا ماشين خاموش كن مي باشد (در صورتي كه نصب بكنيد)كه اگر ماشين در حين حركت باشد فقط يك لحظه كافي اين دو سيم (مثبت يا منفي برق) قطع و وصل بشود كه در ان صورت ماشين در هر سرعتي كه باشد در جاي خود مي ايستد و باعت بروز تصادف مي شود.

توصيه مي شود تا جايي كه مي شودقطع کن موتور را بروي ماشين نصب نكنيد.