نحوه نصب پاور ویندوز روی زانتیا

نصب پاور ویندوز روی خودرو زانتیا با خودروهای دیگر اندکی متفاوت است. ما برای نصب روی اتومبیل های دیگر سیم خروجی مسیر بالا رفتن شیشه را پیدا کرده و از وسط قطع میکردیم وسیم مربوط به سویچ پاور رابه سمت سویچ وسیم مربوط به موتور را بطرف موتور وصل میکردیم. اما در داخل موتور شیشه بالا بر زانتیا بجای دو عدد سیم در موتور شیشه بالا بر مطابق شکل از 5 عدد سیم تشکیل شده است:

 

 

 

که به ترتیب از بالا سیم منفی سبز خط دار .صورتی مثبت 12 ولت دایم.کرم رنگ سیم ACC که به پله اول سویچ وصل میشد در این اتومبیل از وسط قطع وبه سیم مثبت مطابق شکل وصل میشود

 

البته میتوانید با دو عدد دیود بعد از قطع کردن سیم کرم رنگ دو عدد سیم کاتد دیود را به هم وصل کرده وبه سیم کرم رنگ سمت موتور زانتیا وصل کنید و آند یک دیود به سیم صورتی وآند دیود دیگر را به سر دیگر سیم کرم رنگ وصل میشود.

دو سیم سفید که در عکس بالا مشخص شده یکی سیم up ( جریان بالا برنده شیشه) و دیگری down ( جریان پایین برنده شیشه ) می باشند.ما سیم up را قطع نموده و سیم سمت موتور پاور را بسمت موتور وسیم سویچ پاور را به سمت سویچ وصل میکنیم. 

سیم های سه درب دیگر مشابه همه ماشین ها بوده و با تستر یا اهم متر می توان سیم های جریان هرکدام را پیدا کرده و پس از قطع نمودن سیم های پاور را اضافه نمود.