جهت كنترل تردد در انواع پنل میتوان از ماجولهای کارت خوان استفاده کرد.
این ماجولها  برمبناي تكنولوژي كارتهاي بدون تماس (RFID  )

عمل میکند، بطوريكه با نزديك كردن كارت مجاز به آن قفل برقي فرمان گرفته و درب باز مي شود

مشخصات:
-  قابلیت تعریف 500 کارت کلید مجاز
-  قابلیت خواندن کارت از فاصله 3 سانتی متری
-  سهولت تعریف و حذف کارت کلیدها بوسیله تنها یک کارت مستر

 

 

آموزش برنامه ریزی برنامه ریزی:
 
1-  کارت مستر را جلوی پنل بگیری. دستگاه بوق زده و LED زرد میشود.
2-  تگ یا کارتهای مورد نظر را یکی یکی مقابل پنل بگیرید، صدای بیپ به همراه سبز شدن LED به منزله ثبت آنها میباشد.
3- برای خاتمه حالت تعریف، کارت مستر را دوباره نشان دهید یا 7 ثانیه صبر کنید تا LED قرمز شود.
4-    برای پاک کردن کل حافظه، کافیست 4 بار کارت را نزدیک پنل ببرید. به تعداد دفعات صدای بیپ شنیده خواهد شد. بعد از دفعه چهارم با قراردادن تگ یا کارت معمولی مقابل پنل حافظه پاک خواهد شد.
 
در نگهداری کارت مستر دقت نمائید. در صورت مفقود شدن به هیچ عنوان المثنی صادر نمیشود و مدار کارت خوان باید کلا تعویض شود.