اگر قاب چشمي را باز كنيد بر روي مدار الكترونيكي آن (p.c.b  ) اصلي را مي بينيد :

1-ترمينالهاي اتصال (TERMINALBLOCK ) – ( WIERING )

تغذيه اين چشمي 6 الي 9 ولت dc مي باشد و دو ترمينال براي اتصال منبع تغذيه مشخص شده است اين ترمينال ها با علامت + و – يا GND و VIN مشخص مي شوند . دو عدد ترمينال نيز براي اتصال به دو سر كنتاكت بسته رله ي روي برد موجود است كه با عبارت ALARM  يا RLY-NC مشخص شده اند . ممكن است در بعضي از چشمي ها عبارت Rely نيز براي اين قسمت نوشته شود . توجه كنيد كه اين كنتاكت در حالت عادي بسته است (NC  ) و در صورت تحريك سنسور به صورت باز در مي آيد . اگر از تعداد بيشتري سنسور استفاده شود بايد كنتاكت بسته  ( ALARM ) در تمام سنسورها با هم سري شده و سپس به مركز كنترل وصل گردد .

لازم به ذكر است كه در مدل IR-TEC با در آوردن جامپر مربوط روي برد ( NO ) مي توان اين كنتاكت را به صورت باز در آورد و از آن جهت اتصال در سيستم تلويزيوني مدار بسته CCTV استفاده كرد .

دو ترمينال ديگر نيز روي P.C.B  به عنوان TAMPER  وجود دارد كه به دو سر يك شستي باز مينياتوري روي برد وصل مي باشند و به صورت سري با ترمينال TAMPER  ساير سنسورها به مركز كنترل وصل مي شود . هنگام بستن قاب سنسور اين شستي تحت فشار قرار مي گيرد و بسته مي شود و اگر فردي اقدام به باز كردن قاب كند اين شستي باز شده و مركز كنترل اعلام خطر مي كند.

2- LED نشانگر :

هنگام حركت انسان از جلوي سنسور اين LED روشن مي شود و بعد از انجام تست اوليه مي توان با در آوردن جامپر LED روي برد آن را غير فعال و خاموش كرد .

3-  جامپر تنظيم تعداد پالس ( P.cnt ) و (  p.c ) :

براي كم كردن امكان اعلام خطر اشتباهي كه ممكن است به دليل شرايط محيطي يا تداخل ناشي از خطوط برق اتفاق بيافتد امكان شمارش روي اين سنسور ها قرارداده شده است تا سنسور تنها پس از دريافت تعداد پالس مشخص شده ايجاد آلارم كند . در مدل ir-tec  با قرار دادن جامپر مربوطه روي پين هاي مشخص شده روي p.c.b مي توان تعداد پالسها را روي 2 يا 3 تنظيم كرد . در اين صورت سيگنال آلارم وقتي فرستاده مي شود كه به تعداد مشخص شده و با فاصله 20 ثانيه پالس فرستاده شود . در مدل KLAXON با در آوردن جامپر تعداد پالس يك مي شود و با قرار دادن آن روي پين هاي 2 و 3 تعداد پالس 2 مي شود . و با قرار دادن جامپر روي پين هاي 1 و 2 تعداد پالس 3 مي شود .

توصيه مي شود در اين مدل براي لنزهاي پرده اي و رنج بلند پالس را روي 2 بگذاريد و براي فواصل بيشتر از 12 متر نيز تعداد پالس را روي 3 نگذاريد .

اين سنسورها پهناي پالس را نيز در نظر مي گيرند و در صورتي كه تعداد پالس توسط بدن انسان به صورت ممتد ايجاد شود بدون معطلي سيگنال الارم فرستاده مي شود .

4- تنظيم منطقه ديد چشمي ( سنسور ) :

در سمت چپ برد يك پيچ يا قفل وجود دارد كه برد را روي قاب محكم مي كند با شل كردن آن مي توان برد را بالا يا پايين برد . در سمت راست نيز نشانگري وجود دارد كه روبروي آن اعدادي حك شده است . با حركت دادن برد و تنظيم نشانگرروي اعداد مختلف و تنظيم ارتفاع نصب چشمي مي توان محوطه تحت پوشش سنسور را تغيير داد .

توجه : سنسورها ممكن است داراي يكي از 4 نوع لنز زير باشند كه هر كدام الگوي ديد ( منطقه تحت پوشش ) متفاوتي از نظر زاويه و برد دارند ، و معمولا در كاتالوگ سنسورها نشان داده مي شود .