کددهي به سمند معمولي:

سمت چپ زير فرمان يک درب قرار دارد که همانند يک جافيوزي

است. که با چند پيچ چهار سو وچند دياق وصل شده.آن را آزاد

کرده وگيرنده آن را که همانند يک رله است خارج ميکنيد. سپس

دو عدد پدي که داخل کيت گيرنده قرار دارد را براي لحظه اي اتصال

کوتاه داده و رها ميکنيد.آنگاه دکمه ريموت کنترل را چند بار فشار

دهيد. تا با صداي چند رله اتمام کددهي را بشنويد.ريموتها اينک کد

گرفته است

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید