راهنماي تنظيمات ريموت فارسي steel mate مدل 5000 متر KERNEL
نحوه روشن وخاموش نمودن ريموت كنترل 5000
روشن: دكمه باز ريموت را به مدت سه ثانيه روشن فشار داده تا ريموت با
صداي بيزر داخلي روشن شود.
خاموش : دكمه باز ريموت را به مدت پنج ثانيه فشار داده تا با صداي بيزر
ريموت خاموش گردد.
نحوه تنظيم وثبت ساعت ريموت كنترل 5000
جهت اين كار،دكمه باز ودكمه قفل با صدا ي ريموت كنترل راهمزمان فشار دهيد.اينك ساعت آماده تنظيم ميباشد.با دكمه باز دقيقه را تنظيم كرده وسپس يكبار دكمه قفل باصدا را فشار دهيد.مجددا با دكمه باز ساعت را تنظيم كرده ودكمه قفل را يكبارفشار دهيد تا علامت OFF ظاهر شود.اينك ساعت ريموت تنظيم وثبت گرديده است.جهت تنظيم تايمر( زنگ اخبار ريموت) علامت فوق حتما بايد روي حالت ON باشد،سپس دكمه قفل باصدا را فشار داده و تايمر را همانند ساعت ريموت ، روي ساعت دلخواه تنظيم كنيد.

كددهي به دزدگير استيل ميت هاي تصويري مدل 3000 و 5000 و سخنگو و1000متري
كددهي به اين  نوع كيتهاي استيل ميت كمي متفاوت با  استيل ميتهاي قديمي ميباشد.بدين صورت كه  پس از وصل نمودن سيم مثبت ومنفي دستگاه تك سوئيچ فشاري در بغل كيت قرار داشته و براي آن روي قاب دستگاه سوراخي نيز تعبيه گشته است اين تك سوئيچ را فشار داده ورها نميكنيد(برعكس مدل هاي قديمي تر استيل ميت كه ميبايست تك سوئيچ را  رها ميكرديد)  سپس يكي از دكمه هاي ريموت را فشار دهيد تا با صداي موزيك ريموت كدگيري به شما اعلام شود.سپس بدون اينكه تك سوئيچ را رها كنيد يكي از دكمه هاي ريموت كنترل بعدي را فشار داده تا مانند قبل با نواختن مزيك كدگيري به ريموت دوم نيز اعلام شود.اينك ئك سويچ را رها كرده و دستگاه را تست كنيد.

 نحوه تنظيم و تبديل حالت ويسVOICEبه ملودي و ويبره
جهت اينكار با فشار دكمه قفل علامت ON و OFF را مشخص كرده وسپس با دكمه
باز اعداد1و2و3را ميتوانيد انتخاب كنيد.
عدد1:حالت ملودي عدد2: حالت ويبره عدد3: حالت ويبره وملودي باهم
پس از انجام مراحل فوق دكمه قفل با صدا را فشار دهيد تا صفحه از اعداد
خالي گردد، در اين حالت دكمه قفل وباز را همزمان جهت ثبت انتخاب فشار
دهيد.
تبديل ويس(VOICE) به ملودي
براي تبديل حالت بلندگو و تبديل ويس به ملودي ويا بالعكس ، دكمه باز
ودكمه قفل بدون صدا را همزمان فشار دهيد

راهنماي تنظيمات ريموت فارسي steel mate مدل 5000  متر  KERNEL

    نحوه  روشن وخاموش نمودن ريموت كنترل 5000
روشن: دكمه باز ريموت را به مدت سه ثانيه روشن فشار داده تا ريموت با صداي بيزر داخلي روشن شود.
خاموش : دكمه باز ريموت را به مدت پنج ثانيه  فشار داده تا با صداي بيزر ريموت خاموش گردد.
     
   نحوه تنظيم وثبت ساعت ريموت كنترل 5000
جهت اين كار،دكمه باز ودكمه قفل با صدا ي ريموت كنترل راهمزمان فشار دهيد.اينك ساعت آماده تنظيم ميباشد.با دكمه باز دقيقه  را تنظيم كرده وسپس يكبار دكمه قفل باصدا را فشار دهيد.مجددا با دكمه باز ساعت را تنظيم كرده ودكمه قفل را يكبارفشار دهيد تا علامت OFF  ظاهر شود.اينك ساعت ريموت تنظيم وثبت گرديده است.جهت تنظيم تايمر( زنگ اخبار ريموت) علامت فوق حتما بايد روي حالت ON  باشد،سپس دكمه قفل باصدا را فشار داده و تايمر را همانند ساعت ريموت ، روي ساعت دلخواه تنظيم كنيد.
    نحوه تنظيم و تبديل حالت  ويس VOICEبه ملودي و ويبره
جهت اينكار با فشار دكمه قفل علامت ON و OFF را مشخص كرده وسپس با دكمه باز اعداد1و2و3را ميتوانيد انتخاب كنيد.
عدد1:حالت ملودي عدد2: حالت ويبره عدد3: حالت ويبره وملودي باهم پس از انجام مراحل فوق دكمه قفل با صدا را فشار دهيد تا صفحه از اعداد  خالي گردد، در اين حالت دكمه قفل وباز را همزمان جهت ثبت انتخاب فشار دهيد.    
    تبديل ويس(VOICE) به ملودي
براي تبديل حالت بلندگو و تبديل ويس به ملودي ويا بالعكس ، دكمه باز ودكمه قفل بدون صدا را همزمان فشار دهيد.

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید