راهنمای مراحل نصب دستگاه:

1.سیم سفید به مثبت 12ولت

2.سیم مشکی به منفی 12ولت

3.سیم زرد به تحریک مثبت یا منفی

توضیح:جهت توضیح بیشتر به قسمت نوع تحریک مراجعه فرمایید.

4.سیم های قهوه ای و سبز به خطوط تلفن

راهنمای مراحل برنامه ریزی:

نحوه ضبط پیغام

1.دکمه REC را فشار دهید

2.دکمه [«ٍ, را فشار دهید

3.بعد از یک BUIP ممتد حداکثر تا 20ثانیه پیغام را ضبط میکند در صورت کمتر بودن پیغام از 20 ثانیه میتوانید با فشار مجدد دکمه OKEY عملیات را به اتمام برسانید.

نحوه پخش پیغام ضبط شده

1.دکمه PLAY را فشار دهید.

2.دکمه OKEY را فشار دهید.

3.پیغام ضبط شده از طریق بلندگوی داخلی دستگاه قابل شنیدن می باشد.با فشار مجدد OKEY میتوان پخش را متوقف نمود.

نحوه وارد کردن شماره تلفنها به حافظه

1.دکمه MEMO را فشار دهید.

2.شماره حافظه (1 الی 15)را انتخاب و وارد کنید.

3.دکمه OKEY را فشار دهید.

4.شماره مورد نظر را تا 16 رقم وارد نمایید

5.دکمه OKEY را فشار دهید

نکته:با هر با فشار دادن دکمه PAUSE تاخیر 2 ثایه ای در شماره گیری ایجاد می شود که می توان بین کد و شماره تلفن از آن استفاده کرد.

سیستم شماره گیری  PULSE یا TONE

1.دکمه TEST را فشار دهید دو علامت E یا P در نمایشگر به مدت 5 ثانیه چشمک می زند که نشان دهنده وضعیت قرار گرفتن سیستم در حالت TONE یا PULSE می باشد.

2.با فشار دکمه OKEY در زمان چشمک زدن سیستم شماره گیری عوض می شود.

حالت تحریک

1.دکمه PAUS را فشار دهید دو علامت a یا b در نمایشگر به مدت 5 ثانیه چشمک می زند.

حالت a:در این حالت اگر تحریک دستگاه قطع شود دستگاه به شماره گیری بعدی نمیکند.

حالت b:در این حالت حتی با پایان تحریک شماره گیری ادامه خواهد یافت.

2.با فشار دادن دکمه OKEY در زمان چشمک زدن هر دو علامت فوق،حالت تحریک دستگاه عوض می شود.