نحوه راه اندازي سيستم تلفن كننده كلاسيك 

 ترمينالهاي موجود بر روي دستگاه تلفن كننده: 

ترمينال ورودي TEL:

اين ترمينال جهت اتصال خط تلفن شهري به دستگاه تلفن كننده پيش بيني شده است. 

ترمينال ورودي تحريك SIN:

اين ترمينال كه داراي دو ورودي +و- ميباشد جهت تحريك دستگاه به كار مي رود كه بايد ترمينال + را به ترمينال مثبت قسمت SIR دستگاه دزگير وصل و ترمينال– را به ترمينال منفي قسمت SIR دستگاه دزگير وصل كنيد. 

ترمينال تغذيه 12 ولت )+ و – (:

ورودي + اين ترمينال را به خروجي مثبت ترمينال باطري دزگير وصل و نيز ورودي – را به خروجي ترمينال منفي باتري دستگاه دزگير وصل مي كنيد. 

.6.2 نحوه برنامه ريزي دستگاه تلفن كننده : 

.جهت وارد نمودن شماره تلفن به حافظه دستگاه :

ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس شماره حافظه مورد نظر خود را (از بين عدد 1 تا 12 ) وارد كرده ، دكمه ENTER را بزنيد سپس شماره مورد نظر خود را تا سقف 11 رقم وارد كنيد و در انتها دكمه ENTERR را فشار دهيد.

MIM) + شماره حافظه (عدد 1 تا 12 ) +ENTER + شماره تلفن ( تا 11 رقم ) + (ENTER 

.جهت مشاهده شماره تلفن در دستگاه:

ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس دكمه CHECK را بزنيد، با فشار مجدد دگمه CHECK حافظه بعدي ديده ميشو د.

(MIM + CHECK ) 

.جهت تست شماره گيري :

ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس شماره حافظه مورد نظر خود را وارد كنيد ،در انتها دكمه MESSAGE را وارد كنيد كه در نتيجه دستگاه اقدام به شماره گيري و پخش پيام مي كند .

( MIM + شماره حافظه مورد نظر + MESSAGE ) 

.جهت پاك كردن حافظه :

ابتدا دكمه MIM وارد كرده سپس شماره حافظه مورد نظر را وارد مي كنيد ودر انتها 2 بار دكمه اينتر را وارد مي كنيد.

( MIM + شماره حافظه + ENTER + ENTER) 

.جهت ضبط پيام :

ابتدا دكمه MESSAGE را وارد ، سپس دكمه ENTER را وارد مي كنيد، در اين لحظه شما 20 ثانيه فرصت داريد تا پيام خود را ضبط كنيد و در آخر پيام دكمه ENTER را وارد كنيد تا پيام شما در حافظه دستگاه ثبت شود.

( MESSAGE + ENTER + ضبط پيام تا 20 ثانيه + ENTER) 

.جهت پخش پيام :

ابتدا دكمه MESSAGE را وارد كرده سپس دكمه CHECK را وارد كنيد، در اين لحظه پخش پيام آغاز مي شود.

(MESSAGE + CHECK )

 

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید