نصب توسط سه رله

رله اول:      پایه 30 و 85 به اتصال بدنه

               پایه 87 به سیم باز آیینه(داخل سیم های یونیت قفل مرکزی)

               پایه 86 به سیم مثبت باز محرک قفل مرکزی(داخل سیم ها یونیت قفل مرکزی)

رله دوم:     پایه 30 با پایه 87a رله سوم یکی شود

               پایه 87 به سیم بسته آیینه(داخل سیم های یونیت قفل مرکزی)

               پایه 86 به سیم مثبت بسته محرک قفل مرکزی(داخل سیم های یونیت قفل مرکزی)

               پایه 85 به اتصال بدنه

رله سوم:   پایه 30 و 85 به اتصال بدنه

               پایه 86 به سیم پله اول سوئیچ(acc)

              پایه 87a با پایه 30 رله دوم یکی شود

نصب با چهار دیود و یک رله

سیم سبز قفل مرکزی دستگاه را چیده دو سر خط دار دیود 4007 را به سمت دستگاه با هم یکی کرده، یک سر بی خط به سمت قفل مرکزی خودرو و سر دیگر دیود به پایه 30رله

پایه 87a به سیم بسته آیینه

پایه 86 به سیم پله اول سوییچ(acc)

پایه 85 به اتصال بدنه

سپس سیم زرد قفل مرکزی دستگاه را چیده دو سر خط دار دیود 4007 را به سمت دستگاه با هم یکی کرده، یک سر بی خط به سمت قفل مرکزی خودرو و سر دیگر دیود به سیم باز آیینه وصل می شود