برق دائم: سیم قرمز

(سمت چپ پای راننده _ سوکت سفید افقی وسط)

برقIGN: سیم فیلی

(سمت چپ پای راننده _ سوکت سفید عمودی سمت راست _ ردیف راست)

چراغ راهنماهای سمت چپ: سیم سبز/مشکی (+)

(سمت چپ پای راننده _ سوکت سفید عمودی سمت راست _ ردیف راست)

چراغ راهنماهای سمت راست: سیم قهوه ای(+)

(سمت چپ پای راننده _ سوکت سفید عمودی سمت راست _ ردیف راست)

لادری پنج درب: سیم زرد/آبی(-)

(سمت چپ پای راننده _ سوکت سفید عمودی سمت راست _ ردیف راست)

تحریک قفل شدن درب ها: سیم زرد/آبی(-)

(سمت چپ پای راننده _ سوکت سفید عمودی سمت چپ _ ردیف چپ)

تحریک باز شدن درب ها: سیم زرد/سبز(-)

(سمت چپ پای راننده _ سوکت سفید عمودی سمت چپ _ ردیف چپ)