دسته سیم رکاب راننده

راهنما سمت راننده: سیم قرمز خط آبی

دسته سیم رکاب شاگرد

راهنمای سمت شاگرد: سیم قرمز خط سبز

لادری 4درب: سیم قهوه ای

سوکت 45 خانه کامپیوتر

Lock : سیم زرد خط سفید با تحریک(-)

Unlock : سیم قرمز با تحریک(-)

صندوق پران : سیم زرد با تحریک(-)

لادری صندوق : سیم سفید خط زرد

سیم های سوییچ

سیم قرمز : 12+

سیم سفید : پله دوم سوییچ(IGN)