قسمت قهوه ای

لادری آنی درب ها : کانکتور 9 ، 10 ، 19 ، 20

لادری درب موتور : کانکتور 17

لادری صندوق : کانکتور 18

قفل مرکزی : سیم کرم رنگ با تحریک منفی درب ها باز می شود و زمانی که سیم چیده شود درب ها قفل می شود(سیم سبز خط مشکی با زرد یکی شود و به یک طرف سیم چیده شده وصل شود، سیم سبز طرف دیگر و سیم زرد خط سفید به بدنه وصل شود)

لادری درب موتور : کانکتور 6

لادری درب صندوق : کانکتور 5 سیم آبی

سیم پله دوم(ACC) : کانکتور 3

1* برای نصب سیم های لادری به صورت آنی از دو روش استفاده می شود.(در روش 1 نیازی به قطع کردن سیم های خودرو نمی باشد)

2* برای سیم های درب موتور و صندوق از دو عدد دیود 4007 استفاده شود.

3* برای نصب پاور ویندوز 12+ پاور از سیم قرمز پشت سوییچ گرفته شود.