دسته سیم پشت دسته راهنما

راهنماها : سیم خاکستری خط قرمز، سیم خاکستری خط آبی

دسته سیم رکاب راننده

لادری 4درب : سیم قرمز خط مشکی با تحریک(-)

لادری درب صندوق : سیم سبز با تحریک(-)

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم سفید خط قرمز

پله دوم(IGN) : سیم مشکی خط سفید

1* برای قفل مرکزی داخل درب راننده باید پمپ دو سیم نصب شود.

2* سیم حسگر دینام، دسته سیم رفته داخل کیلومترف سیم زرد خط مشکی می باشد.

3* پاور از طریق فرمول A نصب می شود.