سوکت آبی روی کامپیوتر

لادری درب راننده : سیم نارنجی(-)

لادری درب شاگرد : سیم مشکی خط سفید(-)

سوکت سفید عمودی روی کامپیوتر

صندوق پران : سیم صورتی با تحریک(+)

دسته سیم وارد شده از درب راننده سوکت سفید بالایی

لادری 2درب عقب : 2عدد سیم سبز

لادری صندوق : سیم زرد

دسته سیم وارد شده از درب راننده سوکت سفید بزرگ

Lock : سیم آبی خط قرمز با تحریک(-)

Unlock : سیم بنفش با تحریک(-)

دسته سیم وارد شده از درب راننده سوکت سفید کوچک پایین

راهنماها : سیم آبی خط سفید، سیم بنفش خط مشکی

* برای نصب لادری ها از از 8عدد دیود 4007 استفاده شود.