1- درب سمت راننده باز باشد.

2- سه مرتبه سوییچ را از حالت off به حالت on بچرخانید.

3- درب سمت راننده را سه بار باز و بسته کنید و در پایان در باز باشد.

4- رله قفل مرکزی عمل می کند.

5- دکمه ریموت را 2بار فشار دهید.