سوکت نارنجی از دسته سیم وارد شده از درب راننده

لادری 4درب : سیم زرد خط سبز با تحریک(-)

دسته سیم رکاب راننده

لادری صندوق : سیم مشکی خط سفید

راهنماها : سیم قهوه ای خط بنفش، سیم زرد خط بنفش

صندوق پران : سیم زرد خط مشکی با تحریک(-)

سوکت سفید از دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم نارنجی خط آبی با تحریک(-)

Unlock : سیم نارنجی با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم قرمز : 12+

سیم قهوه ای خط مشکی : پله دوم سوییچ

نکته : برای نصب پاور طبق فرمول نصب پاور ماجیکاری استفاده شود. سیم های شیشه ها داخل سوکت سفید و مشکی از دسته سیم وارد شده درب راننده می باشد.