سوکت نارنجی از دسته سیم وارد شده از درب راننده

لادری 4درب : سیم آبی خط سفید با تحریک(-)

دسته سیم رکاب راننده

لادری صندوق : سیم مشکی خط سفید

راهنماها : سیم قهوه ای خط بنفش، سیم زرد خط سبز

صندوق پران : سیم زرد خط مشکی با تحریک(-)

سوکت سفید از دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم نارنجی خط آبی با تحریک(-)

Unlock : سیم نارنجی با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم سفید خط قرمز : 12+

سیم قرمز خط مشکی : پله دوم سوییچ