دسته سیم رکاب راننده

لادری 4درب : سیم قرمز خط زرد با تحریک(-)

راهنماها : سیم سبز خط مشکی، سیم سبز خط زرد

دسته سیم داخل صندوق سمت چپ

لادری درب صندوق : سیم قرمز خط سفید(-)

سوکت آبی از دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم سبز خط زرد با تحریک(-)

Unlock : سیم آبی خط قرمز با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم مشکی خط قرمز : 12+

سیم مشکی خط سفید : پله دوم سوییچ(IGN)