سوکت طوسی کنار پدال ترمز

راهنماها : سیم سبز خط زرد، سیم سبز خط مشکی

سوکت سفید سمت راست زیر فرمان(در موقعیت دزدگیر فابریک ماکسیما)

لادری درب راننده : سیم آبی(-)

لادری سه درب دیگر : سیم قرمز(-)

لادری درب پنجم : سیم بنفش خط سفید(-)

دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم قرمز(با خال نقره ای) با تحریک(-)

Unlock : سیم قهوه ای خط سفید با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم سبز : 12+

سیم مشکی خط قرمز : پله دوم سوییچ(IGN)