دسته سیم رکاب راننده

لادری 4درب : سیم سبز خط زرد با تحریک(-)

راهنماها : سیم سبز خط سفید، سیم سبز خط زرد

سوکت دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم آبی با تحریک(-)

Unlock : سیم صورتی با تحریک(-)

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم مشکی

پله دوم(IGN) : سیم قرمز