دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم آبی خط زرد، سیم آبی خط سفید(داخل سوکت سفید بزرگ)

لادری درب صندوق : سیم طوسی خط قرمز(داخل سوکت سفید بزرگ)

لادری درب راننده : سیم قرمز خط زرد با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت چپ : سیم طوسی خط قرمز با تحریک(-)

سوکت سبز وارد شده از درب راننده

Lock : سیم قرمز خط سبز با تحریک(-)

Unlock : سیم آبی خط زرد با تحریک(-)

دسته سیم رکاب شاگرد

لادری درب شاگرد : سیم زرد خط سبز با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت راست : سیم طوسی خط قرمز با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم قرمز : 12+

سیم بنفش : سیم پله دوم(IGN)

* لادری ها با 4عدد دیود 4007 نصب شود.