قفل مرکزی

از پشت کلیدهای شیشه بالابر، سیم آبی Lock و سیم قرمز Unlock می باشد.

طریقه نصب : سیم های خط مشکی به طرف کامپیوتر بدون خط به سمت محرک قفل مرکزی