کامپیوتر پشت داشبورد سمت شاگرد

سوکت pp2 :

سیم راهنماها : سیم سبز خط سفید، سیم سبز خط مشکی

سوکت dw9 :

لادری درب شاگرد : سیم مشکی نازک(-)

سوکت pe3 :

پله دوم سوییچ : سیم آبی نازک(IGN)

لادری درب راننده : سیم مشکی(-)

لادری درب عقب سمت چپ : سیم سبز خط آبی(-)

لادری درب عقب سمت راست : سیم آبی دو خط سبز(-)

لادری درب پنجم : سیم آبی خط سفید(-)

Lock : سیم مشکی خط سفید(-)

Unlock : سیم زرد خط سبز(-)

نکته 1: لادری ها با 8 عدد دیود 4007 نصب شود.

نکته 2: شیشه بالابرها را می توان به روش نصب پاور ماجیکاری فعال کرد.