دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم سبز خط زرد، سیم سبز خط آبی

لادری 4درب : سیم آبی خط مشکی با تحریک(-)

دسته سیم رکاب عقب راننده

لادری درب صندوق : سیم سبز خط قرمز با تحریک(-)

دسته سیم وارد شده از درب راننده(قفل مرکزی)

Lock : سیم قرمز خط زرد با تحریک منفی درب ها

سیم بریده شود درب ها Lock میگردد.

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم سفید

پله دوم(IGN) : سیم مشکی خط سفید