سوکت مشکی 16 خانه روی جعبه فیوز سمت راست فرمان

راهنماها : سیم سبز خط مشکی، سیم سبز خط زرد

دسته سیم رکاب راننده

لادری 4درب : سیم قرمز خط آبی با تحریک(-)

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم مشکی خط قرمز

پله دوم(IGN) : سیم مشکی

سوکت آبی از دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم آبی با تحریک(-)

Unlock : سیم زرد آبی خط سفید با تحریک(-)