دسته سیم پشت دسته راهنما

راهنماها : سیم سبز با خط سفید، سیم سبز با خط مشکی

دسته سیم رکاب راننده

لادری 4درب : سیم خاکستری خط مشکی با تحریک(-)

سوکت مشکی پایین دسته راهنما

قطع کن : سیم آبی با خط سفید

پشت رادیو پخش

12+ : سیم زرد

پله دوم(ACC) : سیم قرمز

نکته 1: برای قفل مرکزی داخل درب راننده پمپ دو سیم باید نصب شود.

نکته 2: برای نصب سیم های راهنما در صورتی که دستگاه 12ولت باشد باید از دو عدد آفتامات استفاده کنید