دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم سبز، سیم زرد

لادری درب صندوق : سیم آبی

لادری 4درب : سیم نارنجی با تحریک(-)

دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم سبز با تحریک(-)

Unlock : سیم آبی با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم قرمز : 12+

سیم آبی : پله دوم سوییچ(IGN)