رکاب راننده

سوکت قهوه ای عمودی

لادری 4درب : سیم زرد خط نارنجی با تحریک(-)

سوکت سفید افقی

لادری درب پنجم : سیم سز خط مشکی با تحریک(-)

دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم آبی، سیم زرد خط نارنجی

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم قرمز

پله دوم(IGN) : سیم نارنجی

پایین قاب فرمان ،سمت راست، رله های آبی رنگ

Lock : سیم نارنجی با تحریک(-)

Unlock : سیم زرد با تحریک(-)