سیم های پشت سوییچ

سیم آبی : 12+

سیم سفید : پله دوم سوییچ(IGN)

BCM(کامپیوتر خودرو)

سوکت سفید مشکی:

راهنماها : سیم سبز خط مشکی، سیم سبز خط قرمز

دسته سیم وارد شده از درب راننده

سوکت سفید کوچک:

Lock : سیم صورتی با تحریک(-)

Unlock : سیم مشکی با تحریک(-)

سوکت سفید 8خانه

لادری 4درب : سیم قرمز با تحریک(-)