دسته سیم رکاب راننده

راهنماهای عقب : سیم صورتی، سیم سفید

لادری درب پنجم : سیم سفید

لادری درب راندده : سیم زرد با تحریک(-)

لادری درب شاگرد : سیم مشکی خط خاکستری با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت راست : سیم مشکی خط سبز با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت چپ : سیم نارنجی خط صورتی با تحریک(-)

صندوق پران : سیم زرد خط مشکی(-)

دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم آبی خط مشکی با تحریک(-)

Unlock : سیم خاکستری خط مشکی با تحریک(-)

دسته سیم وارد شده از داخل موتور خودرو

راهنماهای جلو : سیم زرد، سیم سفید

لادری درب موتور : سیم قرمز نازک

نکته 1: برای نصب لادری ها از 4 عدد دیود 4007 استفاده شود.

نکته 2: برای نصب سیم های راهنما حتما از 4 عدد دیود 6 آمپر استفاده شود.