1- سوییچ را باز کرده.
2- گرمکن شیشه عقب را 4بار فشار دهید.
3- فلاشر ثابت روشن می ماند.
4- دکمه قفل یا باز را نگه دارید.