دسته سیم وارد شده از درب راننده

قفل مرکزی : سیم مشکی خط قرمز با تحریک منفی درب ها یاز می شود. زمانی که سیم بریده شود درب ها قفل می شوند.

دسته سیم رکاب راننده

لادری 4درب : سیم زرد با تحریک(-)

لادری درب صندوق : سیم سبز با تحریک(-)

راهنماها : سیم زرد خط نارنجی، سیم آبی

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم قرمز

پله دوم(IGN) : سیم نارنجی