سوکت سفید کوچک روی کامپیوتر

راهنماهای عقب : سیم سفید خط مشکی، سیم طوسی

سوکت آبی طوسی روی کامپیوتر

راهنماهای جلو : سیم کرم، سیم سفید

سوکت سفید پشت کامپیوتر(سوکت وسط از بالا)

Lock : سیم زرد خط مشکی با تحریک(-)

Unlock : سیم قهوه ای خط نارنجی با تحریک(-)

دسته سیم ستون راننده

لادری تأخیری 5درب، سیم قهوه ای با تحریک(-)

نکته1: برای نصب سیم های راهنما حتما از 4عدد دیود 6 آمپر استفاده شود.

نکته2: به دلیل هوشمند بودن جعبه فیوز این خودرو، برای تست سیم ها حتما از اهمتر استفاده شود.