سیم های پشت سوییچ

سیم سبز : 12+

سیم مشکی : پله دوم سوییچ(IGN)

BCM(کامپیوترخودرو) سوکت 30خانه کامپیوتر

راهنما : سیم مشکی با تحریک(-)

Lock : سیم قرمز با تحریک(-)

Unlock : سیم خاکستری با تحریک(-)

لادری 4درب : سیم آبی با تحریک(-)