جعبه فیوز روی کامپیوتر

برق اصلی : سیم قرمز قطور

راهنما : سیم آبی با تحریک(-) سوکت یونیت بالای پدال ترمز

دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم نارنجی با تحریک(-)

Unlock : سیم نارنجی با تحریک(-)

ستون درب راننده

لادری 4درب : سیم سفید یا کرم با تحریک(-)

دسته سیم رکاب شاگرد

صندوق پران : سیم زرد با تحریک(+)

لادری صندوق عقب : سیم سبز خط سفید(-)

نکته: سیم صندوق پران همانند خودروی لیفان x60 توسط یک رله نصب می شود.