همه درب ها بسته و درب سمت راننده باز باشد.

دو بار کلید را داخل سوییچ کرده و درآورید.

دو بار درب سمت راننده را باز و بسته کنید.(در انتها درب باز باشد)

یک بار کلید را داخل سوییچ کرده و درآورید.

سه بار درب سمت راننده را باز و بسته کنید.(در انتها درب بسته باشد)

کلید داخل سوییچ و سوییچ را یک مرتبه باز و بسته کنید و کلید را خارج کنید(در تأیید عملکرد شما رله قفل مرکزی یک بار عمل می کند)

دکمه قفل و باز ریموت را همزمان به مدت یک ثانیه فشار دهید. سپس سریعا دکمه بازکن ریموت را یک ثانیه دیگر فشار دهید.

برای خاتمه درب را باز کنید.