راهنما سیم بندی وکارایی تصویری SPY

 

مجهز به : ويبره - خاموش كن از راه دور- ساعت - زنگ بيدار باش – سنسور مايكرو ويو - سخنگو

1- قفل – باصدا :                        2.1باز:                       3.1قفل – بی صدا:                   4.1دكمه چهار :

جستجو باصدای آژير:دكمه برای 2 ثانيه فشرده شود.جستجو بدون صدای آژير( چشمك چراغها ): دكمه قفل– بی صدا برای 2 ثانيه فشرده شود.

2- ضد سرقت

در وضعيتی كه اتومبيل روشن میباشد ابتدا دكمه قفل  و دكمه چهار  را فشار دهيد(چراغها بصورت سريع شروع به چشمك زدن می كند ) در اين حالت دكمه قفل را فشار دهيد بعد از40 ثانيه اتومبيل خاموش شده و آژير فعال می گردد برای برگشت به وضعيت عادی بايد دكمه باز فشرده گردد.

3- ريست دستگاه:سويچ اتومبيل را10بارروشن وخاموش نماييد.(ACC ON-OFF)تادزدگيرريست گردد.           

4- صندوق پران :هنگامی كه اتومبيل درحالت دزدگير نمی باشد برای 2 ثانيه دكمه باز: را نگه داريد.

5- كد دهی به ريموت كنترل

سويچ اتومبيل را 8 بار روشن و خاموش نموده (ACC ON-OFF) و در مرحله هشتم در حالت روشن نگه داريد.(ACC ON) دراين حالت آژير 3 علامت فرستاده و چراغ راهنماي اتومبيل روشن می گردد در اين حالت جهت كد دهی يكی از دكمه های ريموت كنترل را فشار دهيد.

6- تنظيم ساعت

جهت تنظيم ساعت ابتدا دكمه باز   و قفل – بی صدا را همزمان فشار دهيد تا نماد ساعت شروع به چشمك زدن نمايد .در اين حالت جهت تغيير ساعت دكمه قفل  و جهت تغيير دقيقه دكمه باز  را فشار دهيد.در پايان جهت ثبت تغييرات دكمه قفل – بی صدا   را فشار دهيد.

 7- تنظيم زنگ بيدار باش :

جهت تنظيم زنگ بيدار باش ابتدا دكمه قفل   و قفل – بی صدا  را همزمان فشار دهيد تا زنگ شروع به چشمك زدن نمايد .در اين حالت جهت تغيير ساعت دكمه قفل   و جهت تغيير دقيقه دكمه باز  را فشار دهيد.در پايان جهت ثبت تغييرات دكمه قفل – بی صدا  را فشار دهيد.برای فعال و غيرفعال نمودن زنگ بيدار باش دكمه قفل   و دكمه باز را همزمان فشار دهيد.

8- فعال يا غيرفعال نمودن و يبره (ارتعاشگر)

جهت فعال يا غيرفعال نمودن و يبره دكمه چهار  و  دكمه باز  را همزمان فشار دهيد. در اين حالت قابليت ويبره  فعال يا غيرفعال می گردد.

9- فعال يا غيرفعال نمودن قابليت سخنگويی (Voice)

درب را بسته سويچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دكمه قفل – بی صدا  ر ا 3 ثانيه فشرده نگه داريد.در اين حالت آژير يك علامت مشخص ارسال نموده و قابليت سخنگويی غير فعال می گردد. براي فعال نمودن مجدد قابليت سخنگويی  مراحل بالا را تكرار نماييد.( آژير دو علامت مشخص ارسال نمود و قابليت سخنگويی  فعال می گردد)

10- فعال يا غيرفعال نمودن  چشمك زدن راهنما

درب را  باز نموده » سويچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دكمه قفل – بی صدا  ر ا 3 ثانيه فشرده نگه داريد.در اين حالت آژير يك علامت مشخص ارسال نمود و قابليت چشمك زدن راهنما  غير فعال  می گردد. برای فعال نمودن مجدد  چشمك زدن راهنما مراحل بالا را تكرار نماييد.( آژير دو علامت مشخص ارسال نمود و قابليت چشمك زدن راهنما فعال می گردد)

 

11- فعال يا غيرفعال نمودن  مد كارواش

درب را باز سويچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دكمه قفل  ر ا 3 ثانيه فشرده نگه داريد.در اين حالت آژير يك علامت مشخص ارسال نمود و سيستم در مد كارواش قرار می گيرد. براي خروج از مد كارواش مراحل بالا را تكرار نماييد.( آژير دو علامت مشخص ارسال نمود سيستم از مد كارواش خارج می گردد.)


راهنمای دزدگیر ال اف اف (LFF/SPY) معمولی

مسلح کردن با صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با صدای آژیر و چشمک چراغ راهنما مسلح می شود.

 

مسلح کردن بی صدا

با فشردن دکمه درب های اتومبیل قفل و سیستم با چشمک چراغ های راهنما مسلح می شود.

 

غیرمسلح کردن

با فشار دادن  درب ها باز و سیستم از حالت مسلح خارج می شود

 

جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار

با فشردن دکمه  یا  به مدت 2 ثانیه آژیر به صدا درآمده و چراغ های راهنما چشمک می زنند (10 تا 30 ثانیه) در حالت بی صدا، فقط چراغ های راهنما چشمک می زنند.

 

صندوق پران

با فشردن دکمه  یا  به مدت 3 ثانیه درب صندوق عقب اتومبیل باز می شود.

قفل کودک (قفل شدن اتوماتیک درب ها موقع رانندگی)

در این حالت 5 ثانیه پس از روشن شدن اتومبیل اولین باری که پدال ترمز فشرده می شود درب ها قفل و با خاموش شدن اتومبیل درب ها باز می شوند. برای فعال یا غیر فعال کردن این سیستم سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار داده و دکمه  را به مدت 2 ثانیه فشار دهید.

 

ضدسرقت (خاموش کن)

برای خاموش کردن اتومبیل به هنگام سرقت دکمه شماره 3 را فشار دهید پس از 15چشمک زدن چراغ های راهنما دکمه شماره 1 را به مدت 2 ثانیه فشار دهید. پس از 40 ثانیه اتومبیل خاموش می شود.

برای فعال یا غیرفعال کردن این سیستم سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار داده، پدال ترمز را فشرده و دکمه شماره 2 را به مدت 10 ثانیه فشار دهید.

 

غیر فعال کردن دزدگیر با سوئیچ در مواقع اضطراری

در صورتی که به ریموت دسترسی ندارید به 2 روش می توانید سیستم را توسط سوئیچ اتومبیل غیرفعال نمائید.

روش1:

سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار داده و شستی ریست را فشار دهید.

روش2:

سوئیچ را 10 مرتبه باز - بسته نمائید. (ON-OFF)
 

سیگنال منفی برای سیستم استارتر

در حالت مسلح دکمه های  و  را همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

 
حالت مورد نظرانجام یا تغییر حالتزمان اجرا
مسلح کردن با صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
مسلح کردن بی صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
غیرمسلح کردن و بازکردن قفل درب هاسیستم مسلح
جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار یا   2 ثانیههرزمان
صندوق پران یا  3 ثانیههرزمان
ضدسرقت (خاموش کن) 3 ثانیه  2 ثانیهاتومبیل روشن
غیرفعال یا فعال کردن قفل کودک 2 ثانیهسوئیچ باز (ON)
 

راهنمای تکنسین نصب

کانکتور 14 تایی

قرمز: تحریک سیستم استارتر

سبز: تحریک لادری (مثبت)

آبی: تحریک لادری (منفی)

زرد: رله قطع کن موتور

سفید: پله اول سویچ (ACC)

نارنجی: پدال نرمز (مثبت)

بنفش: شیشه بالابر اتوماتیک (منفی)

زرد/مشکی: تحریک لادری کاپوت (منفی)

کانکتور 6 تایی 2 ردیفه

قرمز/مشکی: صندوق پران (مثبت)

قرمز: برق دائم (+12V)

صورتی: آژیر

قهوه ای: چراغ راهنما

مشکی: اتصال آهن

قهوه ای: چراغ راهنما

کانکتور 6 تایی

نارنجی: مربوط به قفل مرکزی

سفید: مربوط به قفل مرکزی

زرد: مربوط به قفل مرکزی

نارنجی/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سفید/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

زرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سیم بندی جهت اتصال به پمپ

نارنجی + نارنجی/مشکی: اتصال آهن

زرد + زرد/مشکیبرق دائم (+12V)

سفید: پمپ

سفید/مشکی: پمپ

سیم بندی جهت اتصال به قفل مرکزی

نارنجی + نارنجی/مشکی: قطع شوند

زرد + زرد/مشکی: اتصال آهن

سفید: قفل مرکزی (منفی)

سفید/مشکی: قفل مرکزی (منفی)

نحوه کد دهی ریموت

روش 1:

سوئیچ را 8 مرتبه باز و بسته (OFF-ON) نمائید و مرتبه هشتم در حالت باز () قرار دهید. ظرف مدت 10 ثانیه می توانید به 4 عدد ریموت کد دهید. برای کددهی از هریک از ریموت های مورد نظر یک دکمه فشار دهید.

روش 2:

در حالت غیرمسلح سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید، شستی ریست را به مدت 5 ثانیه فشار دهید. ظرف مدت 10 ثانیه می توانید به 4 ریموت کد دهید. برای کددهی از هریک از ریموت های مورد نظر یک دکمه فشار دهید.