ددکتور پرلا 12 ولت
ددکتور پرلا 12 ولت ددکتور پرلا 12 ولت دتکتور پرلا

دتکتور دود و حرارت پرلا,PERELLA

دتکتور پرلا 12 ولت

مناسب برای سیستم حفاظتی

ساخت تایوان مجهز به زون باز و بسته

no-com-nc

حسگر دود و حرارت

سنسور حرارتی

اعلام حریق

Add to wishlist

Questions & Answers :