بوق دنده عقب + چراغ

هشدار دنده عقب بوق + چراغ

( 489 )
بوق دنده عقب + چراغ
این لامپ 12 ولتی به جای لامپ چراغ عقی خودرو جایگزین می شود
 و با روشن شدن چراغ دنده عقب بوق منقطع شنیده می شود

موجود نیست tax excl.

Add to wishlist

Questions & Answers :