دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم زرد خط آبی، سیم زرد خط قرمز

لادری 4درب : سیم سبز با تحریک(-)

نکته 1: میتوان سیم لادری را از سوکت سفید روی جعبه فیوز قسمت بالا سمت چپ سیم سفید با تحریک(-) گرفت.

لادری صندوق : سیم سفید خط زرد

سوکت سفید عمودی روی کامپیوتر

Lock : سیم زرد با تحریک(-)

Unlock : سیم صورتی با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم قرمز : 12+

سیم سفید : پله دوم سوییچ(IGN)