لادری از ستون گرفته می شود(مدت 5ثانیه)

دسته سیم پارکاب راننده

راهنماها : سیم آبی و سیم سفید خط نارنجی

برق سوییچ : سیم قرمز نازک

جعبه فیوز راننده

برق : سیم قرمز کلفت

درب راننده

مرکزی : سیم قهوه ای - باز / سیم طوسی - قفل

نکته : سیم ها از وسط قیچی شده و با تحریک مثبت مانند 206های قدیمی نصب می سود.

سیم صندوق : سیم سبز نازک