كددهي ریموت به دزدگيرهای اسپیسكي DLS

 پس از وصل تغديه(وصل مثبت ومنفي ورودي اصلي دستگاه)يكي از دربها را باز نموده(اگر روي ميز كار اين عمل را انجام ميدهيد سيم آبي يعني ورودي لادري رابه منفي اصلي بدهيد)،اينك فلاشرهاي دستگاه شروع به فلاش زدن ميكند.سپس سوئيچ(A.C.C)را سه باز وبسته  نموده و در بار سوم سوئيچ را به حالت باز قرار دهيد.دراين هنگام  LED دستگاه به صورت ثابت روشن ميگردد،يكي از دكمه هاي ريموت كنترل را فشار دهيد، LED دستگاه 3 ثانيه فلاش زده وسپس مجددا به صورت ثابت روشن ميماند.در اينجا اگر ميخواهيد ريموت ديگري را همبه دستگاه  كد دهيد، يكي از دكمه هاي ريموت كنترل دوم را مجددا فشار دهيد ، همانند باراول مجددا LED دستگاه شروع به فلاش زدن كرده وپس از3ثانيه ثابت ميماند.اگر ديگر ريموت كنترل ديگري را نميخواهيد كه به دستگاه كد دهيد سوئيچ را بسته وريموت هاي كدداه شده را آزمايش كنيد.خواهيد ديد كه ريموت ها كدگرفته است.قابل ذكر است كه دستگاه اسپيسكي ويا كنوود تا چهار ريموت كنترل كد ميگيرد.اگر بيش از دوريموت را ميخواهيد كددهيد در مرحله دوم كددهي هنگامي كه  LED دستگاه پس از كددهي به ريموت دوم پس از فلاش زدن ثابت ماند، يكي ازدكمه هاي ريموت سوم ومتعاقبا چهارم را فشار دهيد.توجه به اين نكته ضروري است كه دستگاه اسپيسكي  از نظر برنامه كد وانواع ريموت  داراي دو مدل  مي باشد كه يك مدل آن كد لرنينگ(ريموت هائي باI.C-1527 ) بوده وروش كددهي به آن همين مواردگفته شده بالا ميباشد ومدل دوم مدل كد ثابت است(ريموت هائي با I.C-PT2260).در مورد دستگاههائي با ريموت كدثابت در آينده اي نزديك بيشتر توضيح خواهيم داد.فقط در اينجا به اين مورد بسنده ميكنيم كه هرگز به ريموت هاي كدثابت تا هنگامي كه آگاهي فني كافي را نداشتيد،دست نزنيد