در خودروهای لیفان 520 و 620 شما می توانید از این روش ها استفاده نمایید:

روش اول

1- تمام درب ها بسته

2- درب راننده باز/ بسته/ باز

4- صدای بوق شنیده می شود

5- یکی از دکمه های ریموت را 2بار فشار دهید

6- سوییچ را خارج نمایید ریموت کد می گیرد

روش دوم

1- درب راننده باز

2- سوییچ را داخل کرده 3بار باز و بسته نمایید، در انتها بسته

3- 3بار درب راننده را باز و بسته و در انتها بسته

4- رله قفل مرکزی عمل می کند و وارد مرحله یادگیری می شود

5- یکی از دکمه های ریموت را 2بار فشار دهید

6- سوییچ را خارج نمایید

7- رله قفل مرکزی عمل می کند و کار تمام می شود