دسته سیم رکاب راننده:

راهنماها، سیم سبز خط سفید، سیم سبز خط قرمز

سوکت سفید روی کیت مشکی سمت چپ پیچ شده به بدنه:

Lock: سیم صورتی خط سبز با تحریک (-)

Unlock: سیم صورتی خط مشکی با تحریک (-)

لادری درب راننده، سیم مشکی خط قرمز با تحریک (-)

لادری 3درب دیگر+درب 5، سیم مشکی خط نارنجی با تحریک (-)

سیم های پشت سوییچ:

سیم سفید خط قرمز _ 12+

سیم مشکی خط زرد _ سیم پله دوم سوییچ(IGN)

* پاور به طریق فرمول A نصب می شود