1_ سوییچ خودرو دو پله باز

2- یکی از درب های خودرو باز

3_ کلید و کلید سوییچ را دو ثانیه نگه داشته تا دستگاه تک آژیر جواب دهد

4_ کلید سوییچ را طبق ردیف جدول نرم افزاری می زنید به صورتی که بعد از هر بار، دستگاه تک آژیر جواب دهد

5_ 5 ثانیه صبر کرده تا دستگاه به تعداد فشردن کلید سوییچ تک اژیر جواب دهد سپس کلید مربوط به کارایی مورد نظر را طبق جدول می زنید