دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم سبز خط مشکی، سیم سبز خط قرمز

لادری درب صندوق : سیم مشکی خط زرد

لادری درب راننده : سیم مشکی خط سبز با تحریک(-)

لادری درب شاگرد : سیم مشکی خط نارنجی با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت راست : سیم مشکی خط آبی با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت چپ : سیم سفید خط مشکی با تحریک(-)

صندوق پران : سیم صورتی خط مشکی

سوکت سفید وارد شده از درب راننده

Lock : سیم سبز خط قرمز با تحریک(-)

Unlock : سیم مشکی خط نارنجی با تحریک(-)