جعبه فیوز سمت راننده

سیم مشکی : پله دوم سوییچ(IGN)

سیم قرمز : برق اصلی 12+

کیت VESCM سمت راننده بالای پدال گاز

1_ سوکت 26خانه(سوکت A)

راهنمای جلو سمت راننده : سیم مشکی خط آبی

راهنمای جلو سمت راست : سیم خاکستری خط قرمز

2_ سوکت 32 خانه خاکستری

سیم قهوه ای با تحریک منفی Lock و همین سیم با تحریک دوباره منفی Unlock می باشد.

3_ سوکت 12 خانه مشکی

لادری : سیم قرمز خط آبی

کیت CCM درب عقب سمت راست

سوکت 23 خانه

سیم زرد خط آبی : صندوق پران

سیم زرد : باز کن شیشه عقب صندوق

راهنماهای عقب : سیم خاکستری با خط مشکی