کامپیوتر داخل درب راننده

لادری درب شاگرد : سیم کرم

لادری درب راننده : سیم کرم

سیم قهوه ای : قفل مرکزی با تحریک منفی درب ها باز می شود و زمانی که سیم چیده شود درب ها قفل می شوند.

لادری درب موتور : سیم بنفش

راهنماهای جلو : 2عدد سیم خاکستری

سوکت روی کامپیوتر داخل خودرو سمت چپ

سیم طوسی : فلاشر منفی(توصیه نمی شود به این سیم نصب شود.)

کامپیوتر داخل صندوق سمت چپ

لادری درب های عقب : 2عدد سیم خاکستری

لادری درب صندوق : سیم آبی

صندوق پران : سیم سفید(+)

راهنماهای عقب : سیم سفید، سیم خاکستری

نکته 1: برای سیم های راهنما از 4 عدد دیود 6 آمپر استفاده شود.

نکته 2: برای نصب لاذری ها از 8 عدد دیود 4007 استفاده شود.